RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na "SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO w okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. do kotłowni Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu"

02.01.2015

 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 255851-2014 z dnia 2014-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Niechlów
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w okresie od stycznia 2015 roku do grudnia 2015 roku do kotłowni Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu, Wroniniec 59, 56 - 215 Niechlów. Przewidywana łączna ilość oleju opałowego objętego...
Termin składania ofert: 2014-12-18
________________________________________


Niechlów: SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO w okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. do kotłowni Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu
Numer ogłoszenia: 41 - 2015; data zamieszczenia: 02.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255851 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Wroniniec 59, 56-215 Niechlów, woj. dolnośląskie, tel. 65 5436595, faks 65 5435300.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO w okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. do kotłowni Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w okresie od stycznia 2015 roku do grudnia 2015 roku do kotłowni Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu, Wroniniec 59, 56 - 215 Niechlów. Przewidywana łączna ilość oleju opałowego objętego dostawami: 34.000 litrów(słownie: trzydzieści cztery tysiące litrów).Podana wyżej przewidywana łączna ilość oleju opałowego objętego dostawami ma charakter wyłącznie szacunkowy i może ulec zmniejszeniu albo zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym oraz potrzeb Zamawiającego. Ilość ta nie jest podstawą jakichkolwiek rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Jednorazowa ilość zamawianego oleju będzie wynosić od 2.000 litrów do 10.000 litrów. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać olej opałowy będący przedmiotem zamówienia sukcesywnie do domu Pomocy Społecznej we Wronińcu (Wroniniec 59, 56- 215 Niechlów), zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zgłoszeniami:- zgłoszeniem pisemnym: faksem albo mailem,- albo zgłoszeniem telefonicznym. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia: a minimalna wartość opałowa - 42,6 MJ/KG (metoda badania: PN-C-04062), b maksymalna zawartości siarki - 0,1 % (metoda badania: PN-EN ISO 20884), c maksymalna zawartość wody - 200 mg/kg (metoda badania: PN-EN ISO 12937), d maksymalna gęstość w temperaturze 15 stopni Celsjusza - 860 kg/m3 (metoda badania: PN-EN ISO 3675, PN-EN ISO 12185),e maksymalna temperatura płynięcia - - 20 (minus dwadzieścia) stopni Celsjusza(metoda badania PN-EN ISO 3016), f maksymalna zawartość zanieczyszczeń stałych - 24 mg/kg (metoda badania: PNEN ISO 12662),g skład frakcyjny: do 250 stopni Celsjusza destyluje nie więcej niż 65% V/V, do 350 stopni Celsjusza destyluje nie mniej niż 85% V/V, h minimalna temperatura zapłonu - 56 stopni Celsjusza, i maksymalna pozostałość po spopieleniu - 0,01 % m/m (metoda badania: PN-EN ISO 6245),j maksymalna pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej - 0,3% (metoda badania: PN-EN ISO 10370,k zawartość znacznika - od 8,2 mg/l do 9 mg/l, l olej opałowy nadający się do pieców: KOCIOŁ H.M. 60F, KOCIOŁ WODNY CA- 200, PREXTHERMN 240, oraz palników BM101 ACV (kocioł wody ciepłej) i HL 280 (kotły co). Dostawa oleju opałowego będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w terminie nie dłuższym niż na drugi dzień roboczy od wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia zapotrzebowania -w godzinach od 800 do 1400. Dostawa oleju opałowego będzie dokonywana transportem Wykonawcy, przystosowanym do przewozu oleju opałowego - to jest autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz z drukarką, pompę ssąco - tłoczącą oraz wąż o długości minimum 30 metrów. Osoba dokonująca dostawy zobowiązana jest do przepompowania dostarczonego oleju do zbiorników Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu. Wykonawca zapewni, aby dostawa dokonana była przez osobę posiadającą wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego przepompowania dostarczonego oleju opałowego. Rozliczenie każdej dostawy odbędzie się w oparciu o ilość rzeczywiście odebranego przez Zamawiającego oleju - według wskazania przepływomierza. Do każdej dostawy Wykonawca załączy świadectwo jakości (atest), z którego wynikać będzie, że dostarczony olej opałowy spełnia parametry określone w Rozdziale III ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli zaoferowany olej opałowy nie będzie posiadał parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę. Ciężar udowodnienia, że zaoferowany przez Wykonawcę olej opałowy odpowiada wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Spółka Jawna Tyrakowski, Jachnik,, ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 75820,00
• Oferta z najniższą ceną: 75820,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
• Waluta: PLN.

Opublikował: Stanisława Witkowska
Publikacja dnia: 02.01.2015

Dokument oglądany razy: 1116
« inne aktualności