RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Wynik ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego - Roboty budowlane

29.07.2014

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 228246-2014 z dnia 2014-07-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Niechlów
Zakres robót obejmuje: a.modernizację i remont łazienek oraz wymianę drzwi, b.likwidację barier architektonicznych na ścieżkach i placu rekreacyjnym. Szczegółowy zakres robót: -roboty w zakresie burzenia: rozbiórka ścian...
Termin składania ofert: 2014-07-23
________________________________________


Niechlów: Zwiększenie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznejwe Wronińcu
Numer ogłoszenia: 164373 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 228246 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Wroniniec 59, 56-215 Niechlów, woj. dolnośląskie, tel. 65 5436595, faks 65 5435300.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwiększenie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznejwe Wronińcu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: a.modernizację i remont łazienek oraz wymianę drzwi, b.likwidację barier architektonicznych na ścieżkach i placu rekreacyjnym. Szczegółowy zakres robót:-roboty w zakresie burzenia;- rozbiórka ścian działowych,- rozbiórka posadzek,- przekucia,- rozbiórka chodnika,•roboty murarskie- ściany działowe,- nadproża drzwiowe,- zamurowanie otworów w ścianach,•tynkowanie;- tynki wewnętrzne,- obsadzenie kratek i uchwytów,- naprawa tynków• kładzenie płytek;- ułożenie glazury,•kładzenie podłóg; - wyrównanie i zagęszczenie podłoża,- wykonanie podkładu, - ułożenie izolacji przeciwwilgociowych,- ułożenie izolacji cieplnej, - ułożenie okładzin posadzkowych,•roboty w zakresie stolarki budowlanej; - demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami,- montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami,•roboty malarskie:- malowanie ścian i sufitów, •roboty w zakresie chodników:- wykonanie chodnika od strony ulicy, - wykonanie chodników przed budynkiem,•instalacje wod.-kan. Wewnętrzne - demontaż starej instalacji wod - kan,- montaż nowej instalacji wod - kan, - montaż przyborów instalacji wod - kan,- przełożenie hydrantu,•instalacja c.o.:- demontaż grzejników,- regeneracja grzejników,- montaż grzejników, •instalacja wentylacji:- udrożnienie przewodów wentylacyjnych, - montaż wentylacji mechanicznej,- montaż kratek wentylacyjnych, •roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki prowadzenia robót zawarto w dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ: a.Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1 do SIWZ,b.Przedmiarze robót instalacyjno - elektrycznych - załącznik nr 2 do SIWZ, c. Opisie technicznym do projektu architektoniczno - budowlanego remontu i modernizacji pomieszczeń obejmującym pomieszczenia sanitarne DPS we Wronińcu: - WC i łazienka przy pokojach ( 6 łazienek)- WC i łazienka ogólna- WC i łazienka w mieszkaniu w budynku B mieszkanie nr 43- WC i łazienka przy fryzjerni - załącznik nr 3 do SIWZ, d. Opisie technicznym do projektu architektoniczno - budowlanego remontu i modernizacji pomieszczeń obejmującym pomieszczenia sanitarne DPS we Wronińcu:- pomieszczenie WC i pomieszczenie natrysku przy kuchni - WC i pomieszczenie natrysku przy sekretariacie- WC pielęgniarek- WC pod schodami- WC z separatką- WC opiekunów - załącznik nr 4 do SIWZ, e. Rysunku - WC i łazienka ogólna dla osób niepełnosprawnych - bud. A - załącznik nr 5 do SIWZ, f. Rysunku - WC i łazienka dla osób niepełnosprawnych - mieszkanie B43 - załącznik nr 6 do SIWZ, g. Rysunku - WC i łazienka dla osób niepełnosprawnych przy pom. fryzjerni - bud. B - załącznik nr 7 do SIWZ,h. Rysunku - WC i pom. porządkowe - kuchnia bud. B - załącznik nr 8 do SIWZ, i. Rysunku - WC i pom. natrysku - koło sekretariatu w bud. B - załącznik nr 9 do SIWZ,j. Rysunku - WC pielęgniarek - bud. B - załącznik nr 10 do SIWZ,k. Rysunku - WC przy pokojach w bud. A - załącznik nr 11 do SIWZ,l. Rysunku - WC pod schodami - załącznik nr 12 do SIWZ,m. Rysunku - WC i separatka w bud. A - załącznik nr 13 do SIWZ,n. Rysunku - WC opiekunów w bud. A - załącznik nr 15 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy, uzupełniający w obliczeniu ustanowienia w postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego. W razie wątpliwości co do zakresu przedmiotu zamówienia należy uznać, iż Wykonawca wykona wszystkie roboty niezbędne do ukończenia i właściwego funkcjonowania dzieła zgodnie z jego przeznaczeniem. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firma nie maja na celu preferowanie wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne w czasie wbudowania i eksploatacji nie gorsze od podanych w projekcie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego- jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.26.25.20-2, 45.41.00.00-4, 45.43.12.00-9, 45.43.21.10-8, 45.42.10.00-4, 45.23.32.22-1, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.31.10.00-0, 45.44.21.00-8.


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Remontowo-Budowlany Czesław Tarońt, Góra, 56-200 Czernina Dolna 12, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 379530,78 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 416122,89
Oferta z najniższą ceną: 416122,89 / Oferta z najwyższą ceną: 429845,99
• Waluta: PLN.

Opublikował: Stanisława Witkowska
Publikacja dnia: 29.07.2014

Dokument oglądany razy: 1637
« inne aktualności